کابل حرارتی

MI Cable
A.N.E

A.N.E

کابل معدنی مخصوص دماهای بالای 300 درجه