کابل حرارتی خانگی

MI Cable
AHTG

AHTG MI- SS321-2 -230

کابل معدنی مخصوص دماهای بالای 300 درجه